Amerikansk fotboll i Sverige rustar för framtiden

Vilka strategiska vägval behöver Svenska Amerikansk Fotbollförbundet göra för att idrottens gemensamma mål om bland annat livslångt idrottande ska vara uppfyllda år 2025?

Den frågan ska Svenska Amerikansk Fotbollförbundet börja fundera på under nästa år. En strategi för alla specialförbunden utifrån de egna förutsättningarna, ska då börja utvecklas. Det handlar om en ny syn på träning och tävling i förening, en inkluderande idrott för alla, en jämställd idrott och ett medlemskap som engagerar.

Redan i maj 2013 beslutade Riksidrottsmötet om ett strategiarbete för svensk idrotts framtid. Att vara redo för att möta framtiden på bästa sätt är viktigt när utvecklingen och samhällsförändringarna med ökad individualisering, mångfald och ökade klyftor går allt snabbare. Synen på föreningslivet har i ett mer individualiserat samhälle också förändrats.

RF-stämman förra året fattade beslut om att idrottsrörelsen ska arbeta för livslång idrott i förening för alla, oavsett bakgrund, ålder, ambitionsnivå eller andra förutsättningar. Alla ska med andra ord få plats. Alla människor ska kunna se idrottsföreningen som ett bra alternativ för träning och tävling samtidigt som svensk idrott utvecklar en framgångsrik elitidrott.

Föreningarna bör alltså sträva efter att utvecklas från organisationer som främst fokuserar på träning och tävling i riktning mot att få fram elitidrottare, till att bli organisationer för idrott hela livet för alla, där man fokuserar på träning enbart för att ha roligt och att må bra. Man vill helt enkelt att fler ska hålla på längre och att det ska vara naturligt att idrotta i en förening oavsett ålder och ambitionsnivå.

Men det kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott och att se hur dessa hänger ihop. En ökad inkludering av grupper som i dagens samhälle inte ses som norm måste därför till. Det gäller sådana grupper som ofta utsätts för diskriminering, till exempel könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Svensk idrott måste också jobba hårdare med jämställdhetsfrågorna. Statistik från 2015 visar ju att de jämställdhetsmål som RF-stämman antog 2011 med slutdatum 2017, inte kommer att nås. RF kommer därför att gå fram med det kontroversiella förslaget om kvotering till styrelserna i specialförbunden vid Riksidrottsmötet i Karlstad i maj nästa år.

Frågan blir nu hur den amerikanska fotbollen i Sverige ska bära sig åt för att utvecklas i den här riktningen. Ett första steg blir att få in en eller flera kvinnor i styrelsen och på andra nivåer inom förbundet. Arbetet med denna målsättning pågår intensivt i valberedningen.

Det gäller också att hitta vägar för ungdomar att stanna kvar i idrotten även när andra intressen i livet pockar på. Hur tar föreningarna hand om till exempel vuxna som bara vill/hinner träna ibland? Blir de hänvisade till träning och motion på egen hand eller till olika privata initiativ?

När det gäller ökad inkludering är en möjlighet att utveckla nya spel- och träningsformer så att man kan nå nya målgrupper.

Ett annat exempel på en utveckling i den här riktningen är den utbildning i HBTQ-frågor som förbundet genomfört under året. Svenska Amerikansk Fotbollförbundet blir det första idrottsförbund att inom kort få en officiell HBTQ-certifiering av RFSL.

När det gäller föreningarna måste dessa utvecklas så att det blir enklare för ideella krafter att engagera sig och föreningslivet behöver även anpassas efter den moderna människans livssituation.